2012. március 3., szombat

A képregény jövőképe


Ma már nehéz elhinni, de a nyolcvanas évek elején - Rubovszky Kálmán adatai szerint (Apropó, comics! Művelődéskutató Intézet, 1988, 49. o.) – Magyarországon a folytatásos képregényeket közlő lapok heti példányszáma meghaladta az egymilliót: a Füles 600 000, a Pajtás 300 000 példányban jelent meg. A francia Pif képregényeit utánközlő Kockás 200 000, a Pajtás magazin 180 000, a Hahota 350 000 példányban került ki a nyomdából. A magyar piacon újdonságként az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat ekkor kezdi a képregény-füzetek kiadását: a Fazekas Attila által rajzolt Ben Hur és a Csillagok háborúja ugyanúgy 300 000 példányban került az olvasókhoz, mint a Rejtő Jenő regényeiből Korcsmáros Pál rajzaival készült sorozat első darabjai. A kibontakozó magánkiadás (első sorban a Walt Disney és a Képes Biblia megjelentésére vállalkozó Táltos) is a képregény felől erősített: Zórád Ernő a Fülesben megjelent képregényeinek színes albumai mellett gondozta a Bucó, Tacsi, Szeti sorozatot. 

Mi lehetett ennek a sikernek a titka? Egyfelől – nyilván – a szórakoztató vizualitás iránti igény, hisz azt ebben az időben csak az állami televízió és a mozi kínálta. Nagyban közre játszhatott a magyar képregénynek az a – ma is - sokat szidott sajátossága is, hogy főként széles körben ismert irodalmi alkotásokat dolgozott fel: segített életre kelteni az olvasmányélményeket. Ebben egészen kiváló művészek segédkeztek, akiknek sikerült egyéni látványvilágot, stílust teremteni. A képregény, mint szórakoztató műfaj inkább megtűrt kategóriába esett, de a rendszer volt annyira bölcs, hogy a politikai réteglapokba való integrációjával az ideológiai nevelés szolgálatába is állította azt. A Pajtás újság – fillérekért - minden általános iskolába, minden az osztályterembe eljutott, a képregény iránt érdeklődő tizenéves a Magyar Ifjúsággal folytathatta, a felnőtteknek meg ott volt a Füles. Mindezek ára pedig valóban inkább jelképesnek volt mondható. 

A nyolcvanas évek derekára a magyar képregény már komoly üzleti vállalkozássá vált, melyből a néhány bátortalan magáncégen kívül inkább még mindig az állami kiadók profitáltak. Az alkotók a szó szoros értelmében kilóra adták el a műveik füzetes utánközlési jogát – ezek az államilag dotált papírnak hála igen nagy példányszámban és még mindig igen olcsón jelenhettek meg. Az olvasók pedig élvezték az addig csak folytatásokban ismert történetek egybefűzésének varázsát. Ma a magyar képregény – egy kis, értő szubkultúra zárt közönségén kívül – csak az idősebb generációhoz tartozó rajongók emlékeiben létezik. 1990 után Magyarországon is szinte korlátozás nélkül váltak hozzáférhetővé a világ legnépszerűbb sorozatai: ezek mellett esélye sem volt a könyves királynak, Winnetounak vagy épp a boldog emlékű Bucóéknak a visszatérésre. Aztán kiderült, a szuperhősök sem úgy fogynak már, mint régen: mára még a legnagyobb „brandek” magyar kiadásai is akadoznak, kiadóról kiadóra vándorolnak, néhány száz, jobb esetben néhány ezer példányban kelnek el.


A régi, mondhatni klasszikus magyar képregényt azonban nem az új, „idegenszívű” multikulti comics győzte le, hanem a nyolcvanas évek végén az addig többé-kevésbé izolált magyar kultúrát is elérő audio-vizuális forradalom. Hirtelen megsokszorozódott a magyar nyelvű televíziós csatornák száma, melyek – csakúgy, mint az igen nagy számban elérhető műholdas angol és német programok – elsősorban és addig elképzelhetetlen töménységben szórakoztatni kívántak. A VHS helyébe a minőségileg összehasonlíthatatlanul jobb DVD lépett, a mozik lassú haldoklását a kényelmi funkciókat előtérbe helyező pláza-filmszínházak állították meg. Végül megérkezett az Internet. Mindez persze így volt Amerikában is, de ott nem szorította ki teljesen a szórakoztató versenytársakat – ezek ugyanis már évtizedekkel korábban megtanultak új helyzetekhez, új média-kihívásokhoz adaptálódni, megőrizték, s újra is termelték közönségüket. Magyarországon azonban ez a folyamat az illető műfajok számára tragikus hirtelenséggel ment végbe: mára joggal tűnhet úgy, hogy – egy szűk rajongói tábort kivéve - az olvasók, mint egy letűnt kor emlékétől, végleg elfordultak a képregénytől.


Mindezek tükrében különösen furcsa a hetvenes-nyolcvanas évek magyar képregény-vitáira mai szemmel visszatekinteni. A napjaink tömegkultúrájára jellemző harsány vizualitás áradatában nehéz elképzelni, hogy az egyébként készségesen alkalmazkodó képregényben a kultúrpolitika egykor ellenséget látott. Épp ezért akkor az „alantas” képregény kutatásához, de még létjogosultságának elfogadásához is tudományos bátorság kellett: a hetvenes évek derekától szerencsére akadtak, akik vállalkoztak erre.


Az első társadalomtudományi igényű értékelés a Gellért Endre szerkesztésében, a Tömegkommunikációs Kutatóközpont kiadásában megjelent képregény-történet volt: A képregény szükséglete c. bevezető fejezetét Hernádi Miklós írta. Véleménye kritikus: „a kétdimenziós ábrázoló és a verbális műnem” kombinációjából létre jövő képregény legmélyebb paradoxonának azt tartja, hogy „élénk vizualitása nem segíti, hanem éppenséggel akadályozza az olvasói képzelet mozgását” – ezt, a képzelet gátló effektusát tartja a műfaj leglényegibb sajátosságának. Mégsem tagadja a képregény létjogosultságát – kultúrkritikai megítélését a képiség eluralkodásának hátterében vizsgálva még lehetőséget lát „e végsőkig lejáratott műfaj” megmentésére. Hogy Hernádi mit szólna napjaink erőszak centrikus, de tökéletes látványvilágú videojátékaihoz, elképzelni sem tudom – abban viszont biztos vagyok, hogy igen sok közülük a legalantasabb ösztönök ingerlésével igenis képes ébresztgetni függővé vált használóik képzeletét. 


1986-ban György Péter állt ki a comics ópiumától óva intő, annak hallatlan népszerűségéről tudomást venni nem kívánó „esztéták és kultúrszociológusok” ellenében „a fantázia korlátlan képi kivetítését a legelemibb narrativitással összeszövő" képregény mellett. A képregény népszerűsége mögött a „képéhség elementáris szükségletét” látja. A képek ellenőrizhetőek, központilag szabályozhatóak, mondja, de az irántuk való vágy mindig újratermelődik. Józan társadalom amúgy is csak azt szabályozza, amit ellenőrizni is képes… György szerint – 1986-ban - megérett az idő arra, hogy a triviális művészetet, a tömegkultúrát annak tekintsük, ami: nem betiltása, hanem megértése kell, hogy célunk legyen. Magasabb esztétikai és etikai megfontolásokra hivatkozva „intellektuálisan” el lehet ugyan vetni a képregényt, de „a szellem már kiszabadult a palackból”, a tömegtájékoztatás és szórakoztatás nagyipari és profitéhes formáin nevelkedett nemzedékek számára azonban „nem vonzó a józan távolságtartás és mértékletesség” útja. A sokat támadott magyar képregénynek, mondja, egyébként sincs köze ahhoz, amit comics néven a Napnyugat ismer: ennek az állításnak igazolására „történeti túrát” tesz a műfaj múltjában, fejlődéstörténetében.


A comics, mondja György, csak azt tükrözheti vissza, amit a kultúripar megtermel: nem teremt újat, csak újratermel. A műfaj egyszerre naturalista és idealista, pátosz mintákat idéz fel és teremt. Minden egyes képe egy akció, s egyben teljes értékű kompozíció. Alapvetően lineáris szerkezetű, de gyakran használja a montázst. „Bármi is legyen a tárgya, lényege abban áll, hogy minden magától értetődő természetességgel látható” – a rajz teljesen érthető. A közönségnek nem kell megküzdenie a „modern” képzőművészet megborzongató bálványaival. Felismerhetetlenül tudjuk viszont, hol van az igazság: végre láthatóvá lesz az egyébként oly nehezen érthető rossz. Népszerűségének titka épp ez a leegyszerűsítés, a „fantázia kiárusítása, kereskedelmi értékké változtatása” – az, hogy negyed órára „újra és újra” el tudja ragadni az olvasót az álomgiccs világába. Miképp a barlangvasúton, mozdulatlanul ülünk, s a képek mégis elsodornak. A tapasztalatszegénység és silányság, ami a képekből árad nem a comics „bűne”, hanem a világállapot része, (a rádió- és televízió-sorozatokkal, a „modern eposzokkal” együtt) egyik formája kultúránk mindennapi mitológiáinak.


Bár az utóbbi két évtizedben nem követtem nyomon a magyar társadalomtudomány „képregény-reflexióit”, azt érzékeltem, hogy az esztétika, a kommunikációelmélet, a művészettörténet és művészetszociológia jelezték az új a veszélyeket. S. Nagy Katalin mai, „képekre redukált” világunkat az „európai kultúra megtorpanásaként” látja, ahol a műveltség, a tudomány forrásait, az újságot és a könyvet, a verbális gondolkodást épp a képi elemek a televízió és a film, a diafilm, a mozi és a videó közvetítésével való túlburjánzása veszélyezteti. „A képdömpingben meghal a képzelet”, mondja: a képek mindent elárasztó uralma a kultúra kommercializálódásához, a világ homogenizálásához (amerikanizálódásához) vezet. A képdömpig az „egyre gyengébb társadalmi nyilvánosság álruhás követe” – olcsó eszköz az olcsón hatalmat gyakorlók kezében. „A vizualitás helyett a ’szó’ értéknövelését pártolom” – mondja: az olvasás, az írás, a beszéd, a beszélgetés, a megszólítás, az irodalom új rangra emelését.


Ebben a világban a képernyő előtt ülő, s ezért a „még fellobbanó, utolsó képet” sem észrevevő, írni-olvasni is elfelejtő ember szörnyű víziója mellett – ezt már én teszem hozzá -  még a képregény is vonzó alternatívának számít. A képregény ugyanis – extrém kivételeitől eltekintve – még „beszél”, a szöveg segít a vizuális üzenet dekódolásában, ugyanakkor maga is kompozíciós eleme a képnek. A képnek, mely – szemben a hangban-színben-mozgásban-tér-mélységekben gazdag, ma már 3D-s és 5+1 csatornás digitális látvány-és hangzásvilággal – áll, ám épp ezért meghagyja a fantáziának a mozgatás lehetőségét, örömét. Mint minden kultúra-hordozó, közvetíthet értéket is, s ha ezt teszi, minden más mellett is költség hatékonyan teszi, hisz előállítása csak a digitális csodák töredékébe kerül. Ma már a puszta szórakoztatásban a képregénynek erős versenytársai vannak, ezekkel szemben akkor van esélye, ha a formát, látványosságot illetően megpróbál lépést tartani velük. A számítógéppel színezett, hihetetlenül látványos amerikai új képregény-műfaj ezt az utat járja. Aztán van a primitív cselekményű, grafikai szempontból is értéktelen trash – és e kettő között a végtelen. Stílusok, képi világok, dramaturgiák sokasága. Lehet szórakoztató vagy csak egyszerűen jó, könnyed és felszínes vagy aprólékosan kimunkált, jó iparos munka vagy ihletett művészi alkotás. Akár értékhordozó is.


Ez az érték azonban nem abszolút: a befogadó közeg, a közönség határozza meg. A képregényes szubkultúra a művészi igényű képregényt érdeme (a művészkedőt pedig sokszor érdeme fölött) értékeli. De a képregény elsősorban üzlet, a tömegkultúrába a kiadói vállalkozások felől érkezett: igazi legitimációja tehát az eladott példányszám, nagyközönség érdeklődése. Ennek köszönhetően lehet aztán az alkotókat is jól megfizetni. A mai magyar képregényt a lelkes, tehetséges és hihetetlenül kreatív alkotók jelenlétének sokasága jellemzi, akik fantasztikus dolgokat csinálnak – s ezt a szűkebb szakmai világ el is ismeri. Megélni azonban nem lehet belőle, nem csak a művészeknek, de sajnos a kiadóknak sem: amíg az új megjelenésekből jobb esetben néhány száz füzet talál gazdára, a kiadók (is) csak a műfaj mellett érzelmi okokból való elkötelezettségük miatt fognak bajmolódni vele. Az elmúlt két évtizedben kialakult egy - elit - szubkultúra, mely tovább vitte, életben tartotta a képregényt és a képregényes az alkotói kedvet - s ezért minden elismerést megérdemel. Ám magyar képregénynek most elsősorban olvasóra, a füzeteknek-albumoknak vevőre lenne szüksége, s nem csak azért, hogy üzletileg is megérje foglalkozni a műfajjal, hanem hogy az vissza tudjon szerezni valamit a tömegkultúrában elvesztett pozícióiból. S az ördögi kör itt bezáródni látszik: mit tud olyan újat, mást nyújtani a képregény, melyet vizuális versenytársainál nem talál meg az elkényelmesedett kultúra-fogyasztó?

György Péter ma is érvényes tézise szerint a képregény nem újat alkot, csak újratermel, azt tükrözi vissza, amit a kultúripar már előállított. A közönség igényei szerint. Akinek „álomgiccs” (vagy épp az izgalom vagy az agresszió megélése) iránti szükségletét már elsősorban nem a negyedóra képregény-olvasás elégíti ki, hanem a HD-minőségben nézett televíziós sorozat legújabb epizódja, a játékprogram vagy épp a 3D-s plázamozi. A képregény követheti (és követi is) ezt az utat, de választhatja ellenkezőjét is: hogy mindezek élménygazdagságával szemben – immár tudatosan felvállalva - újra leegyszerűsítést kínál. Akkor is sikeres lehet, ha az olvasóknak egy régi-új, de mindenképpen letisztult, könnyed vizuális közeget nyújt – egy könnyedebb, érthetőbb és szerethetőbb hétköznapi mitológiát, ahol végre – és újra – „minden magától értetődő természetességgel” lesz majd látható.


A comics – mondja György Péter - nem megváltoztatja, hanem kitölti az életet. Ez számomra azt jelenti, hogy vagy hiányt pótol, vagy valami nehezebbel szemben ad lightos alternatívát. Mint vizuális ábrázoló műfaj – mert a megfelelő technikák neki is rendelkezésére állnak – versenyezhet ugyan a digitális-kompjúteres csodákkal, de mert a képregény-kiadás professzionális üzleti vállalkozás is egyben, ezt csak kellő megtérülés és tisztes profit esetében teszi. Ami, ha szerényebb eszközökkel él, könnyebben teljesül – ám hogy újra tömegesen olvasóra találjon, egyrészt ki kell törnie a szubkultúrából, másrészt a kulturális térben létező hiányt kell kitöltenie. Az előbbi egy populárisabb, ugyanakkor szigorúbb követelmények szerint működő formavilág felé nyitást igényel, a második a hiány-terek megtalálását. Legfontosabb azonban a miként kérdése marad: ha mindez sikerül, hogyan jut el újra az olvasóihoz?

Mit, kinek és hogyan. A három kérdés nem költői, s a legkevésbé sem elméleti: megválaszolásuktól függ a műfaj jövője - s talán nem is csak Magyarországon.