2014. augusztus 9., szombat

Amikor a Jóisten viccelni kezd: teológusi pályám emlékezeteNagyanyám elsőáldozóként, 1928 körül

Az, hogy itt, a blogon a bejegyzések mostanában szinte mind pályakezdésem korszakát idézik fel, nagyrészt a nyári nagytakarításnak köszönhető, aminek már az új egyetemi félévre való felkészülés jegyében veselkedtem neki. A régi kutatási projekteket lezártam, az azokhoz összegyűjtött irodalom már nem kell, hogy állandóan a kezem ügyében legyen – helyükre az új témák megírásához szükséges források kerülnek. Ez persze nagy-nagy pakolással jár, minek során sok minden előkerül: így jártam egykori munkahelyeimről „begyűjtött” névjegyeimmel is. Néhány megmaradt, sok viszont nem: amit megtaláltam, feltettem a Facebookra. Nem semmi gyűjtemény, tényleg: pályám ebben az időszakban (1988-2003) az MTI siófoki tudósítójának posztjától a Miniszterelnöki Hivatal főtanácsadóságáig ívelt. Dr. Kovács Péter, kiváló barátom szerint egy névjegy azért még biztosan hiányzott belőle: az akasztott emberé. Sebtiben megnyugtattam, hosszú még az élet: kis szerencsével (mármint persze az övével) egyszer még azt is kezébe veheti...

Szüleim 1958 kora tavaszán házasodtak össze – az egyházi szertartásra a győr-gyárvárosi templomban került sor. A képen (fehér kesztyűben) egy ifjú párttitkárt is elrejtettünk. Az ünneplő közönség soraiban  a Lakkgyár párt-alapszervezetének számos tagja is jelen volt. Felettébb zokon vették, mikor méltán népszerű titkárukat  az egyházi esküvő okán a felettes pártszervek rövid úton kidobták a funkciójából – mozdonyvezetőként sikerült később elhelyezkednie. Soha nem bánta meg...
Van viszont néhány névjegy, ami csakugyan hiányzik a gyűjteményből: azoké a majdnem-hivatásoké, melyek felé elindultam, de aztán sorsom fordultával más irányban folytattam életem. A mai bejegyzés apropóját ez, s újságírói pályám első állomásainak minapi felidézése adta. Mert igaz, ugyan, hogy első újságcikkem csakugyan 84 áprilisában került a Dunántúli Napló olvasói elé, első írásom – nyomtatásban - azonban már 1983 szeptemberében megjelent. A blog Szorgos Olvasójának lehet már némi képe pályaívem cikk-cakkjairól, talán még őket is meglepi, hogy hol, milyen témában publikáltam először nyilvánosan. Pályaválasztásomat 1973-tól a képregény iránti elköteleződésem határozta meg – az, hogy végül mégis a jogi karra mentem, szükséges lépés volt, annak jegyében, amit Kossuth Lajos valaha – igaz, a politikáról szólva – az egzigenciák művészetének nevezett. Én végső soron jól jártam – a jogtudomány majd később nyilatkozik – és, mint a blogon melléket számos ábra mutatja, azért a képregény-rajzolásról sem kellett később lemondanom.

Így ment ez akkoriban. Bevonulás a templomba a barátnők, barátok sorfala között… Pöttyös ruhában,  a vőlegényt karonfogva: nagyanyám. A bajszos úr mögötte nagyapám, Verebics Mihály.
1959 szeptemberében már atyám testvére, Imre járult ifjú hitvesével, Ibolyával az oltár elé.
Keresztszüleim 55 éve élnek boldog házasságban. Isten adjon áldott, hosszú életet nekik!
Volt azonban még egy hivatás-álmom, mely 1978-79-ben, első kalocsai katonáskodásom idején is az „asztalon volt”, mint a jogi kar melletti opció. Katolikus családból származom, ahol kicsiny gyermekkorom óta megélt valóság volt a hit. Jártam hittanra, ministráltam, a illendős időben voltam első áldozó, s bérmálkoztam: no nem úgy, mint az egyszeri magyar politikus, nem minden héten, csak egyszer, igaz, akkor viszont alaposan. Ismerőseink közül több családban is volt „papnak állt fiú” – Győrben ekkor is működött Papnevelő Intézet, Budapesten pedig a Pázmány Péter Tudományegyetem egyedüli „túlélő” fakultásaként Hittudományi Akadémia. Az anyaszentegyház nem toborzott, de tárt karokkal várta az elhivatottakat: akik készek voltak magukat teljesen a Krisztus ügyének odaszánni. Bár vonzott az egyházi pálya, ez a teljes önátadási szándék hiányzott belőlem. Dolgozott viszont a dac a „fennállóval” szemben: Kádár János Magyarországáról, a létező szocializmusról akkor lényegesen rosszabb véleményem volt, mint napjainkban (ja, azóta volt alkalmam megtapasztalni a létező kapitalizmust is...), s a rendszerrel való elvi alapú szembeszállás egyedüli, legális kereteit kizárólag az egyházak tudták nyújtani.

1965-ben lettem elsőáldozó – természetesen a gyárvárosi templomban. A csoportképen az első sorban, balról az ötödik lennék én. Utána még sokáig ministráltam Pataki Gábor atya (a két tisztelendő úr közül jobbkéz felől) szentmiséin.
A teológia, mint tudomány iránti érdeklődésem középiskolás koromban bontakozott ki igazán. Kommunizmus ide, kommunizmus oda, Győr papi város volt akkoriban: nem volt nehéz a nyugati magyar nyelvű kiadók – a kismartoni Prugg Verlag, a bécsi OMC, Szabó Ferenc és a világban szétszórtan élő, más kiváló magyar teológusok Rómában megjelentetett - műveihez. Különösen Joseph Ratzinger A keresztény hit című könyve volt nagy hatással rám, a teológia, mint tudomány alapjainak elsajátítását pedig a Rómából kapott Teológiai Kiskönyvtár kötetei tették lehetővé. A hazai szerzők közül Koncz Lajos egri teológiai tanár friss szemléletű, izgalmas munkáit szerettem legjobban: az 1978-ban megjelent A mi Istenünk közel négy évtized után is ugyanolyan nagyszerű olvasmány, mint mikor először a kezembe került. És hát persze Nyíri Tamás könyvei, melyek olvasmányosan tudták emberközelivé tenni a keresztény hit legkomolyabb, s a modern ember számára legaktuálisabb problémáit… Nyíri Tamás volt akkoriban a Hittudományi Akadémia Bölcseleti Tanszékének vezetője, s egyben a levelező tagozat igazgatója. Legendás filozófiatörténeti előadásai más karokról is sok hallgatót vonzottak – mikor 1979 őszén, a jogi karon megkezdtem nappali tagozatos tanulmányaimat, csatlakozni szerettem volna ezekhez a vendéghallgatókhoz. Ennek a teológia részéről akadálya nem volt, Nyíri professzortól azonban illett előzetesen engedélyt kérni. Ennek birtokában kezdtem meg óralátogatásaim. 

dr. Nyíri Tamás (1920-1994)
Messze mennem nem kellett: a jogi kar és az Akadémia az Egyetem téren, ugyanabban az épületben volt megtalálható. A filozófiatörténeti kurzust a kispapok, s a néhány „civil” teológus számára hirdették meg: a hozzám hasonló „bejárókkal” együtt sem voltunk 20-25-nél többen az órákon, melynek valahol az épület hátsó traktusában, egy általános iskolai nagyságú osztályterem adott helyet. Később aztán a Nyíri-előadások látogatása divatba jött: mikor 82 körül meg szerettem volna ismételni a kurzust, már a díszteremben találtam rá. A kispapok száma nem lett több: a helyiséget a kegyességtől túlcsorduló úriasszonyok töltötték meg. Ebben nyilván közrejátszott, hogy Nyíri az állam és egyház közti dialógus egyik meghatározó alakjaként sokszor szerepelt a médiákban - a közönségszervező munka dandárját a jó öreg sznobizmus végezte el. Az előadói asztalon néha 8-10 magnó is állt, köztük két hangszórós, böhöm-nagy hordozható készülékek, amelyekben – sohasem azonos időpontban – állandóan forgatni kellett a kazettákat: Nyíri professzort ez láthatóan nagyon zavarta (mint ahogy az is, hogy hallgatósága legnagyobb részének halványlila fogalma sem volt arról, miről beszél), de sem egyik, sem másik ellen nem tehetett sokat: mint a népszerűséggel járó átkot el kellett fogadnia.79-ben azért ettől még messze voltunk. Nyíri Tamás (majdnem) szókratészi módszerrel tanított: sokszor kérdésekkel vezetett rá egy-egy probléma megértésére. Mai szóval interaktív órákat tartott, a külsős hallgatókra (ha értelmes mondanivalójuk volt) éppúgy odafigyelt, mint a kispapokra. Néha én is megszólaltam, s mert Nyíri általában kedvezően értékelte, amit mondtam (igyekeztem persze mindig szigorúan a témánál maradni: az öncélú szellemi sziporkázást, magamutogatást nem tudta elviselni), idővel ahhoz is bátorságot gyűjtöttem, hogy néhány kéziratom véleményezésre átadjam neki. Filozófia-történeti és teológiai zsengék voltak ezek, olyan problémákról, melyek akkoriban különösen érdekeltek.

Vigilia, 1983. évi 9. szám, 646-649. oldal…
Türelemmel elolvasta őket, aztán egyszer irodájába invitált, hogy megbeszéljük „dolgaim jövőjét”, ahogy ő fogalmazott. Először azonban alaposan kifaggatott: ki vagyok, miért érdekel a teológia, ki ajánlotta, hogy járjak az óráira… Vidéki hamvasságomban honnan sejtettem volna, hogy ekkoriban a teológia (is) tele volt ide-oda jelentgető ügynökökkel – semmi biztosíték nem volt arra, hogy nem egy újabb lelkes „társadalmi kapcsolat” próbálkozik. Sok jelentenivaló egyébként amúgy sem akadhatott: az Akadémia és hallgatósága ebben az időben – tudomásom szerint – távol tartotta magát a politikától. Volt „házi” fénymásolási lehetőségünk, de ezzel csak teológiai, filozófiai anyagokat sokszorosítottunk. Néhány a bölcsészkarról behallgató nagy szakállú, borzas ifjú (egyik szőrtelen társunk találó megfogalmazásával: a Marxok), akik próbálták néha elvinni az órákat a rendszerkritika felé, de ezt rajtuk kívül senki nem igényelte. Nyilván, mint a rendszerrel nem szimpatizáló reakcióst, minden civil hallgatót nyilván tartottak valahol, én azonban sem akkor, sem később semmilyen retorzióban nem részesültem egyházi „kapcsolataim” okán. Nyíri professzor gyanakvása idővel eloszlott, s a következő években többször is fogadott hosszabb-rövidebb beszélgetésre. Visszaolvasva akkori „dolgaim”, magam sem tudom, mivel érdemelhettem ki figyelmét – inkább kitartásom, szorgalmam lehetett, ami felkeltette szimpátiáját. Tőle tanultam meg a tudományos közlemény szerkesztésének alapelveit, az irodalom helyes felhasználását, a forráskritika fontosságát. Nem bánta, sőt, helyesnek s támogatandónak ítélte, ha a laikusok teológiával foglalkoznak, s önálló véleményt alkotnak az egyház dolgairól, de elvárta, hogy a vélemény érthetően kifejtett s tényekkel, érvekkel megalapozott legyen. Évről évre felváltva tartott filozófiatörténeti és filozófiai antropológiai kurzusokat, de 1980-ban egy, a tudományos ateizmus fő irányzatait bemutató szemináriumot is: ez utóbbi anyaga később könyvben is megjelent. Ezen belül kiemelten foglalkozott Freuddal és a pszichoanalízis iskoláival, tanaival kereste a keresztény párbeszéd lehetőségét.

Teológiai fő forrásomul Alszeghy Zoltán professzor könyve szolgált
Így aztán különösen kedvezően fogadta, mikor elmondtam neki, cikket szeretnék írni a gyónás és a pszichoanalízis kapcsolatáról. A mű lassan készült, mert úgy teológiai, mint lélektani oldalról alapos forráskutatásokat végeztem. A végeredmény egy csakugyan komoly kis írás lett, lábjegyzetekkel szépen felszerelve. Nyíri professzor elégedett volt vele, s megígérte, hogy közlésre javasolva továbbítja Lukács László, a Vigilia főszerkesztőjének. Abban azért megegyeztünk, hogy a tanulmány ne saját nevemen jelenjen meg (a jogi karon tényleg nem biztos, hogy mindenki egyformán örült volna neki), így szerzői álnévként a kéziraton a Werdy Péter került feltüntetésre. Lukács befogadta a kéziratot (az eredeti, korrigálatlan változat innen tölthető le), a kiadását azonban nem kapkodta el: én már el is feledkeztem róla, mikor a lap 1983. szeptemberi számában megjelent. Nem csak tiszteletpéldányt, de honoráriumot (közel ötszáz forintot) hozott a posta – s a további megjelenési lehetőségek benne foglalt ígéretét. A megjelent (és az eredeti változathoz képest jócskán meghúzott) cikket fénymásolatban mindenesetre elküldtem Rómába, Alszeghy Zoltán professzornak (1915-1991), akinek A gyónás című könyve fő teológiai forrásom volt. Alszeghy kedves, bátorító levélben válaszolt, s elmondhattam: teológiai munkásságomat immár Rómában is méltatják, nyilván tartják.

A nagy ember, mondta Thomas Carlyle, abban mutatja meg a nagyságát, ahogyan a kicsikkel bánik. Az 1939-től Rómában élő Alszeghy Zoltán nagy ember volt. A rendszerváltás után , mint sokan az egyházi emigráció nagyjai közül, hazatért – az új, antalli világban csalódott, összetört ember lett belőle.
Nyilván ez adta a végső lökést a Nagy Elhatározáshoz: ahhoz, hogy – párhuzamosan hallgatva a két egyetemet – hivatalosan is felvételemet kérjem a Hittudományi Akadémiára. Nyíri támogatása ehhez kevésnek bizonyult: a végső döntés a dékán – Bolberitz Pál – kezében volt. Bolberitz magán-audiencián fogadott, s miután előadtam mondanivalóm, nyomban le is hűtötte reményeim. Nem lehet – oktatott ki – egyszerre szolgálni a világnak és Istennek is, a teológusi hivatás egész embert kíván. Jelentkezhetek az akadémiára, de akkor a jogi kart félbe kell szakítanom, vagy jöjjek vissza, ha már „végeztem” a jogi karral.  Előbbire – tanulmányaim befejezte előtt fél évvel – nem voltam kapható, s miután a rideg fogadtatás miatt alaposan megsértődtem, utóbbi opcióként már sem akkor, sem később fel sem merült. Nem a teológiával szakítottam, csak tudomásul vettem az intézmény visszautasítását, s innentől az úri modor szabályai szerint már messziről elkerültük egymást. Ma nem kis örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy végül mindkét lányom Isten dolgaival foglalatoskodik, igaz, egy másik, emberközelibb teológián: az Evangélikus Hittudományi Egyetemen.


Ilyen lehet, mikor a Jóisten viccelni kezd…

Most, e cikkre készülve az Interneten rákerestem, mely számában is jelent meg a Vigiliának az ominózus írás (a saját példányom sajnos elveszett az idők viharában: a nyomtatott cikkből is csak egy fénymásolat maradt). Megtaláltam – de nem csak a nyers, könyvészeti adatot. Őszinte meglepetésemre több, a gyónással ilyen-olyan összefüggésben foglalkozó doktori értekezésben is leltem rá való hivatkozást - sőt, az egyik munkában egy lábjegyzeten belülre sikerült kerülnöm magával Bolberitz professzorral is. Nem a semmibe fordult teológusi pályám, hanem ez az, ami alighanem túlmegy minden ráción. Az Úristen, mondta egykor Einstein - Nyíri professzor is kedvtelve idézgette ezt a mondatot – rafinált, de nem rosszindulatú. És ilyen lehet, amikor viccelni kezd…